Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Lọc thời gian
Chuyên đề
Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime (2)
Miễn phí
Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime (2)
(0 đánh giá)
11 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
Miễn phí
Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime (3)
(0 đánh giá)
32 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Các loại hợp chất vô cơ (3)
Miễn phí
Các loại hợp chất vô cơ (3)
(0 đánh giá)
48 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Kim loại (3)                        
Miễn phí
Kim loại (3)                        
(0 đánh giá)
28 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 9
Giáo viên: viettelstudy
Vecto
Miễn phí
Vecto
(0 đánh giá)
0 Bài học 2 lượt học
Toán học - lớp 10
Giáo viên: viettelstudy
Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
Miễn phí
Bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
(0 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
Hóa học - lớp 10
Giáo viên: viettelstudy
Phản ứng oxi hóa khử
Miễn phí
Phản ứng oxi hóa khử
(0 đánh giá)
0 Bài học 1 lượt học
Hóa học - lớp 10
Giáo viên: viettelstudy
Nhóm VIIA và VIA
Miễn phí
Nhóm VIIA và VIA
(0 đánh giá)
0 Bài học 1 lượt học
Hóa học - lớp 10
Giáo viên: viettelstudy